Ergonomische oplossingen voor gezonde werkplekken.

Bij WerkFit begrijpen we het belang van een gezonde werkomgeving voor zowel werknemers als werkgevers. Daarom bieden we een scala aan gespecialiseerde diensten die gericht zijn op het optimaliseren van uw arbobeleid en het bevorderen van een ergonomische werkcultuur.

Een werkplekonderzoek brengt eventuele (mogelijk toekomstige) knelpunten in werkinrichting, werkhouding en werkwijze helder in beeld. De bedrijfsoefentherapeut legt haar bevindingen vast in een verslag en licht deze desgewenst nader toe in een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n). Ook adviseert zij bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van eventuele hulpmiddelen.

Het betreft hier voorlichtingsbijeenkomsten die specifiek zijn ontwikkeld voor de desbetreffende groep toehoorders. De inhoud is zodoende zeer gericht, voor een optimaal effect. Iedere beroepsgroep kent immers zijn eigen behoeften en knelpunten. Werkfit organiseert bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld CANS/RSI maar ook over zware fysieke belastingen.

Deze trainingen zijn op maat ontwikkeld voor de desbetreffende persoon. De aanleiding kan een reeds bestaand probleem (curatieve invalshoek) of het voorkomen hiervan (preventieve invalshoek) zijn. Taken en handelingen worden kritisch onder de loep genomen. Tips en nieuw aangeleerde technieken kunnen direct op de werkplek in praktijk worden gebracht.

De workshops van Werkfit bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De deelnemers kunnen de nieuwverworven theorie direct oefenen door middel van praktijkopdrachten. Voorlichting is hier het kernwoord.

Uit onderzoek blijkt dat een of meerdere vervolggesprekken of –bijeenkomsten (ofwel follow-ups) het effect van de gegeven informatie en adviezen aanmerkelijk vergroot. De les- of oefenstof beklijft hierdoor namelijk beter en maakt structurele veranderingen in werkhouding en werkwijze mogelijk.
Een aantal basisvaardigheden stelt de ergocoach (ofwel preventiemedewerker) in staat knelpunten op de werkvloer in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Vervolgens kan de expertise van een specialist worden ingeroepen, om het probleem snel en adequaat op te lossen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Ademhalingstechnieken en gerichte lichaamsoefeningen bieden ondersteuning bij de aanpak van stressgerelateerde klachten.
Werkfit kan voor uw of samen met uw bedrijf activiteiten organiseren rondom het thema gezondheid. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan “de week van de gezondheid” waar dan bijvoorbeeld lunchwandelingen, gezonde lunches, voorlichting over ergonomie, algemene gezondheidscheck, werkplekbezoeken plaatsvinden.
De compacte bedrijfsstructuur van Werkfit Bedrijfsoefentherapie zorgt voor een hoge mate van dynamiek en korte communicatielijnen. Voor doelgerichte advisering met een snel en maximaal effect werkt Werkfit waar nodig samen met diverse andere disciplines, zoals ergotherapeuten, arbeidshygiënisten, diëtisten en bedrijfsartsen. Specialistische kennis ligt zodoende altijd binnen handbereik.